شـرکت مـهنـدس مـشاور امید امیـنی و همکاران در سال 1380 تاسیس و با هدف طراحی شهـری و شـهرک سازی، تعیین کاربری اراضی و طرحهـای توجیه اقتـصادی، طراحی معماری و معـماری داخلی پـروژه هـای ویـژه و هـمچنـین مدیریـت و اجـرای طرح های خـود مـشـغول فـعـالیت می باشـد.

ایـن گـروه تا کـنون با طـراحی بیـش از 2 مـیلیون متر مربـع و اجرای بسیاری از پروژه ها، بخصوص بـر روی پروژه های منحصر بفرد اعم از مسکونی، اداری، تجاری و ... در سطح کشور تمرکز نموده است.